* Toespraak van Wim De Wit op de IJzerwake

Toespraak Wim De Wit, voorzitter IJzerwake
Vlamingen, Bedevaarders,
Dag op dag, honderd jaar geleden, in de nacht van 24 op 25 augustus 1914 werd de Stadswaag in Antwerpen, vanuit een Zeppelin, getroffen door een bom. Ze maakte 9 slachtoffers.
Het waren nog de begindagen van de Eerste Wereldoorlog, een verschrikkelijke periode die de kaart van Europa zou hertekenen en die onnoemelijk menselijk leed en materiële schade zou veroorzaken.
Bij de Duitse inval herinnerde koning Albert de Vlamingen aan de Slag der Gulden Sporen. Hij deed hiermee nadrukkelijk een oproep tot de Vlaamse jeugd om zich in te zetten voor de verdediging van hun zogenaamde Belgische vaderland.
Helaas, de Vlaamse soldaten bleven gedurende de hele oorlog tweederangsburgers. Misprezen en geminacht door officieren die hun taal niet spraken of niet wilden spreken. Van enig Vlaams rechtsherstel was er gedurende de hele oorlog geen sprake. Zelfs de taalwet voor het leger – nochtans goedgekeurd in 1913 – bleef dode letter. De “Vlaamse kwestie” bestond officieel niet!
De parallellen met 2014 zijn opmerkelijk. Ook nu worden de Vlamingen verzocht om alle communautaire verzuchtingen op te bergen en enkel oog te hebben voor de sociaaleconomische problemen. Welnu, wij zijn niet van plan om de fout van 1914 te herhalen, want in dit land is alles communautair en zeker de sociaaleconomische problemen. Vlaanderen kan geen antwoord bieden op de problemen van vandaag en morgen zolang de beslissingsmacht over alle belangrijke dossiers federaal blijft en zolang de miljardentransfers naar Wallonië niet stoppen. Wie een herstelbeleid voert zonder eerst deze zaken aan te pakken, versterkt België op de kap van Vlaanderen.
Na de voetbalgekte wordt de herdenking van de Eerste Wereldoorlog aangegrepen om een fictief Belgisch nationaal gevoel te promoten. Begrijpelijk voor koning Philippe, Mathilde de zelfbenoemde majesteit, en hun gesubsidieerde familie; begrijpelijk ook voor de Waalse regimepartijen en voor alle anderen voor wie België een levensverzekering is.
Maar het is onbegrijpelijk en onvergeeflijk dat de Vlaamse regering geen ander geluid laat horen. De hele herdenkingscyclus van 2014 tot 2018 wordt door het officiële Vlaanderen herleid tot een toeristische promotieactie. Hiermee wordt de essentiële betekenis voor Vlaanderen van deze gruwelijke periode uit de Europese geschiedenis flagrant miskend, want uit de puinhopen van deze oorlog groeide de Frontbeweging – de basis van de moderne Vlaamse Beweging.
Het is en blijft onze plicht om het testament van de Frontsoldaten – verwoord als “Zelfbestuur, Nooit meer oorlog, Godsvrede”– tot uitvoering te brengen.
Maar in Europa en aan de rand van Europa kletteren de wapens, vloeit het bloed van onschuldige slachtoffers. Voldoende reden voor de IJzerwake om als testamentuitvoerder van de soldaten van het IJzerfront, de leuze NOOIT MEER OORLOG, te blijven herhalen Wij staan voor onderhandelingen, zelfs al zijn die vaak moeilijk en schier uitzichtloos, zeker als men bedenkt dat duizend kilometer hier vandaan nog altijd resten bij elkaar geschraapt worden van uit de lucht geschoten mensen in een passagiersvliegtuig. Voor ons is het duidelijk:
1.    Elk volk heeft recht op zelfbeschikking. De grenzen van staten moeten door dit principe bepaald worden, en via overleg tot stand komen. Wij kunnen niet anders dan, vanuit deze IJzervlakte, oproepen om het wapengeweld in Oekraïne te stoppen, en tot een vreedzame dialoog te komen, vooral nu de burgerbevolking zo zwaar lijdt, en ook vele onschuldige slachtoffers in dit drama betrokken geraakt zijn.”
2.    Elk land heeft het recht op zelfverdediging. Israël en de Palestijnen hebben alles te winnen met onderhandelingen en Israël moet als machtigste partij hierbij het voortouw nemen en streven naar een oplossing die het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen verzoent met de eigen veiligheid. Alleen een volwaardige tweestatenoplossing lijkt ons, nationalisten die zelf naar een eigen staat streven, een redelijke optie.
3.    Wij vieren de eucharistie op deze weide. IJzerwake heeft respect voor het AVV-VVK van de IJzersoldaten. Een kalifaat van radicale moslims in de vlakte van de Tigris en de Eufraat dat de maatschappij wil ontwrichten door het begrip “God” te misbruiken om op te roepen tot de meest uitzinnige gruweldaden, en dat de christenen van het Midden-Oosten en andere religieuze minderheden zoals de Yezidi’s, discrimineert, verjaagt, uitmoordt is een misdaad tegen de mensheid. Vlaanderen en Europa moeten deze ontheemden van Irak en Syrië prioritair bijstaan met hulp en diplomatie.
Vrienden,
Voor u staat een man die behoort tot het zieke deel van de bevolking. Althans volgens ene psychologieprofessor Patrick Luyten van de KU-Leuven. De eerste zeges van de Rode Duivels hebben volgens hem het geluksgevoel van de bevolking verhoogd. Niet bij mij dus, vandaar mijn ziekte. Maar er is één pluspunt: het bevrijde deel van ons oude vaderland, het noordelijke deel van de Lage Landen, Nederland dus, heeft tenminste de halve finale gehaald.
Ach, de belachelijke kortstondige en door het belgische systeem georkestreerde sporteuforie waait wel over. Het is trouwens ook de laatste relikwie van een land dat geen land meer is.
Vrienden, vandaag worden we – eens te meer – geconfronteerd met een reuze-grote leugen!
Loonkosten, index, belastingverlaging, besparingen, pensioenen, werkloosheid, enz. waren tijdens de verkiezingscampagne en de regionale regeringsvorming en zijn tijdens de lopende federale formatiegesprekken de enige thema’s die aan bod mochten en mogen komen. Communautaire taal was en is uit den boze!
Een grotere leugen is moeilijk denkbaar, want alles, tot en met de vliegroutes boven Brussel, is hier communautair en dus zeker de sociaaleconomische problemen.
We hebben ondertussen een centrumrechtse Vlaamse regering die beantwoordt aan de verkiezingsuitslag in Vlaanderen.
De vorming van deze Vlaamse regering heeft meer tijd gevergd dan nodig en ook de samenstelling ervan werd beïnvloed door de situatie op federaal vlak. Dit is onmiskenbaar een inbreuk op de goede werking van de Vlaamse democratie.
Deze regering zal bovendien zwaar moeten besparen; er moet niet minder dan 8 miljard bezuinigd worden En dat komt vooral omdat er bij de zesde staatsmisvorming wel bevoegdheden werden overgedragen maar niet de nodige financiële middelen. De 16 miljard euro aan transfers vanuit Vlaanderen naar Wallonië en Brussel treffen vanaf nu de gewone Vlaming pijnlijk in zijn dagelijks bestaan.
En ik herhaal met klem: wie enkel saneert zonder die transfers aan te pakken versterkt België en verzwakt Vlaanderen.
Met “ Doorbraak” stellen we bovendien vast dat de nieuwe Vlaamse regering geen gemeenschappelijke visie heeft op het verder institutioneel ontwikkelen van de eigen deelstaat. We hadden van een V-partij, zeker als leidende partij, meer verwacht”.
Pascal Smet had tijdens de vorige legislatuur een “masterplan” uitgewerkt dat het Vlaamse onderwijs volledig zou ruïneren. Niet de verbetering – of zelfs maar het behouden – van het onderwijsniveau was het doel, maar het opdringen van een utopische gelijkschakeling. Wat het meest opviel in dat dwaze masterplan was het afschaffen van het BSO, het TSO en het ASO. De nieuwe minister-president Bourgeois stelde ons evenwel gerust: de indeling BSO, TSO, ASO zou behouden blijven. Hoe dit te rijmen valt met het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is voor ons een raadsel, want daarin staat zwart op wit staat dat het masterplan toch wordt uitgevoerd. Ik ben benieuwd welke kromme uitleg men zal verzinnen voor deze groteske tegenstrijdigheid.
Vlaamse vrienden,
Het is thans nog onduidelijk wat de federale regeringsonderhandelingen ons zullen brengen. Men werkt aan een zogenaamde “Zweedse coalitie”, maar de terugkeer van Di Rupo met een klassieke tripartite is zeker nog niet uitgesloten.
Voor wie gelooft dat er met de Franstaligen een goed beleid kan gevoerd worden, citeer ik enkele Waalse sleutelfiguren.
Paul Magnette einde 2013 in Charleroi: “De fascisten van het noorden denken dat ze het recht hebben om ons te controleren omdat ze ons onderhouden. De imbecielen hebben het geluk dat we de belastingen niet enkel in het Noorden van het land kunnen verhogen”
Laurette Onckelinx in januari 2014 in Schaarbeek: “Ons enige doel moet zijn de Vlaamse koe te blijven uitmelken gedurende pakweg nog 10 jaar. Nadien mogen de Vlamingen het kadaver hebben.”
Elio Di Rupo in 1995 : “De eerste dag dat er één frank solidariteit van Wallonië naar Vlaanderen zal gaan, zal belgië ophouden te bestaan”.
Vandaar dat ik mij afvraag waarom de Vlaamse partijen nog steeds zo naïef de Walen achternalopen om België te redden?
Vlaamse vrienden,
De zesde staatsmisvorming is een stap naar de ultieme vergrendeling.
De enige mogelijkheid om daar nog vanaf te geraken is uit de Belgische grondwet te stappen.
Daarom moeten alle Vlaamse partijen, ook de Vlaams-nationale partijen, ( en ik zeg wel degelijk alle Vlaams-nationale partijen) nu meer dan ooit hun verschillen opzij zetten en een gemeenschappelijke strategie ontwikkelen die leidt naar een onafhankelijk Vlaanderen. Het Vlaams Parlement heeft de democratische legitimiteit om namens Vlaanderen te spreken. Wat houdt die volksvertegenwoordiging tegen om buiten de grondwet te treden, de ondemocratische grendels op te zeggen en tegelijkertijd de enige zinvolle onderhandelingen aan te vatten, die over de opdeling van België.
Politieke leiders die geen oog hebben voor de problemen van hun volk verliezen hun legitimiteit, zulke politici verdienen onze minachting.
Vrienden, deelnemen aan de IJzerwake is geen vrijblijvend uitstapje!
Op de Guldensporenviering in Ieper zei An De Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen Europa en 11-daagse Vlaanderen Feest!, en ik citeer:
“Wij hebben allemaal een taak, een opdracht. Elke Vlaming moet het imago van Vlaanderen naar buiten brengen en gebruikt daarvoor best de eigen vertrouwde historisch gegroeide symbolen. Elke Vlaming is ambassadeur en moet m.a.w. aan “publieksdiplomatie” doen. Zet Vlaanderen als een volleerd diplomaat op de kaart.” Einde citaat.
En dat begint met consequente keuzes en informatie. Ik geef enkele voorbeelden.
Een: er zijn in Vlaanderen nog twee Vlaams-nationale manifestaties die compromisloos streven naar Vlaamse onafhankelijkheid: onze IJzerwake en het Vlaams nationaal Zangfeest. Vandaar mijn oproep om massaal aanwezig te zijn op het 78ste Vlaams-nationaal zangfeest op 8 maart 2015.
Twee: het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds is het enige ongebonden ziekenfonds in Vlaanderen dat opkomt voor de volledige splitsing van de sociale zekerheid en voor een eigen Vlaamse republiek. Realiseer u goed de kleurmutualiteiten met uw lidgeld méér Vlaanderen in de weg staan. Is er op deze weide nog iemand die lid is van een kleurmutualiteit, rep u dan na de nationale liederen naar de stand van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.
Drie: de Vlaamse Beweging kan zijn draagvlak voor een complexloze beleving van de Vlaamse identiteit en het Vlaamse natiegevoel verder verbreden door op een opbouwende, positieve manier het voortouw te nemen. De constructieve boodschap van de betoging van Catalanen, Schotten en Vlamingen einde maart was dat Europese nationalisten de gelederen kunnen sluiten: samen sterk. Op lokaal vlak kan het ook. Een voorbeeld is de poging van Antwerpse VVB-afdelingen om op 20 september te Ekeren een “wereldrecord Vlaamse vlaggen leggen” te realiseren, een evenement dat ik u allen warm aanbeveel.
Vier: Priester Daens werd 175 jaar geleden geboren in Aalst en dat wordt dit jaar feestelijk en breed herdacht. Onze tegenstanders doen alsof wij niet sociaal zijn, onder een hoedje spelen met hardvochtig rechts. Neen, bedevaarders, priester Daens is en blijft voor ons de verzinnebeelding van het Vlaamse én het sociale in onze strijd voor een beter Vlaams vaderland.
Vijf: niet alle intellectuelen, maar de beste van onze intellectuelen, schrijven, ageren, bevorderen de Vlaamse onafhankelijkheid.
– Els Witte, historica en oud-rector van de VUB rekent in jaar jongste boek “Het Verloren Koninkrijk” af met de oorsprongsmythe van België. De opstandelingen tegen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815 tot 1830 waren met veel minder, en vochten tegen veel meer tegenstanders, ook in Wallonië, dan de folklore over de zogenaamde revolutie van 1830 vertelt. Met Els Witte breekt een nieuw hoofdstuk aan over de verloren, en te herwinnen, eenheid tussen Noord en Zuid.
– Remi Vermeiren, gewezen topbankier en de vader van het Warandemanifest voor een Zelfstandig Vlaanderen pakte dit jaar uit met een schitterend boek “België, de onmogelijke opdracht” waarin hij nuchter, becijferd en combattief oproept om de democratie te herstellen voor de Vlamingen door open en bloot de onafhankelijkheid na te streven.
– Johan Sanctorum, filosoof, bezieler van de Res Publica-denktank, schrijver en Vlaams beweger, die vorig jaar nog op de VRT-uitzending, naar aanleiding van het kroningsfeest van Filip, het Belgische koningshuis hekelde, en daardoor “persona nog grata” is in alle Vlaamse media. Een eerbewijs, zou ik zeggen.
Vlaamse vrienden,
Ik bevind me dus in goed gezelschap om eens te meer te eindigen met hetzelfde noodzakelijke besluit dat u kent van de vorige jaren: wij staan en gaan voor een vrij, onafhankelijk en republikeins Vlaanderen, dat zijn toekomst in Europa zelfstandig gestalte geeft én aanstuurt op de hereniging met Noord-Nederland! Want 1830 bestaat voor ons niet!!!.
Wim de Wit, voorzitter IJzerwake vzw
24 augustus 2014