* OVV-VKB studiedag “Brussel in Vlaanderen – Vlaanderen in Brussel”

Brussel in Vlaanderen
Vlaanderen in Brussel

Besluiten van de studiedag van 15 februari 2014
Vlaanderen kan Brussel niet loslaten omdat Brussel in Vlaanderen ligt. De Brusselse en Vlaamse bevolking en economie zijn onlosmakelijk verstrengeld. Vlaanderen en Brussel moeten samenwerken aan een schitterende toekomst.
Brussel is een veeltalige, kosmopolitische stad. Dit stelt grote problemen en maar biedt tevens enorme kansen. Het migratieprobleem overschrijdt de draagkracht van Brussel en vloeit over naar de Vlaamse rand. Brussel en Vlaanderen moeten dit samen oplossen.
Het is de taak van de Vlaamse en Brusselse overheid een optimaal inburgeringsbeleid te voeren zodat migranten zich kunnen integreren tot volwaardige burgers, in Brussel en in Vlaanderen. Degelijk onderwijs is de sleutel tot integratie.
Vlaanderen moet nog meer investeren in het Nederlandstalig onderwijs en moet het aandeel van het Nederlandstalig onderwijs verhogen. Tevens moet Vlaanderen de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs hooghouden en erover waken dat alle Nederlandstalige kinderen een plaats vinden in het Nederlandstalig onderwijs. Vlaanderen moet ervoor zorgen dat de Brusselse Vlamingen evengoed als alle Vlamingen daadwerkelijk toegang hebben tot degelijk Nederlandstalig onderwijs.
Te veel leerkrachten ontvluchten het Nederlandstalig onderwijs te Brussel. Deze evolutie moet Vlaanderen tegengaan door financiële en logistieke stimulansen, door voldoende te investeren in kwalitatief onderwijs en door op assertieve wijze de naleving van taalwetten af te dwingen.
Brussel is een kosmopolitische veeltalige stad. Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap moeten investeren in de Vlaamse aanwezigheid in Brussel , een noodzaak om Brussel en Vlaanderen welvarend en leefbaar te houden. Dit vormt voor Brussel de garantie dat het zijn rol als hoofdstad kan blijven uitoefenen, dat Vlaanderen zal blijven investeren in Brussel en is de weg naar een harmonieuze samenwerking over de gewestgrenzen heen.
De Vlaamse regering moet de Brussel-norm van 30% niet alleen in theorie laten bestaan, maar daadwerkelijk ook toepassen in het onderwijs, in cultuur en welzijnszorg. Daarvoor zijn ziekenhuizen, bejaardentehuizen en instellingen voor kinderopvang onder Vlaams beheer en met Vlaamse middelen noodzakelijk.
Door de talrijke Nederlandstalige pendelaars die er werken is Brussel vijf dagen op zeven in belangrijke mate Nederlandstalig. Wie werkt in Brussel heeft er ook de verantwoordelijkheid Nederlands te spreken.
De economische regio Brussel reikt verder dan het Hoofdstedelijk Gewest Brussel. Dit vereist een samenwerking over de gewestgrenzen heen, die echter geen wetswijziging, staatshervorming of nieuwe structuren rechtvaardigen. Ondernemers stelden een samenwerkingsplan op, dat door politici werd gekaapt om de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap op te richten en deze met een speciale wet te vergrendelen. Dit is geen blijk van goede wil en wekt alleen maar wantrouwen.
Vruchtbare samenwerking tussen Brussel en Vlaanderen kan enkel in een sfeer van vertrouwen, dat echter wordt ondermijnd zolang meerdere Brusselse politici aanspraak maken op Vlaamse gemeenten.
Het VKB en de 40 verenigingen die lid zijn van het OVV, willen dat Vlaanderen aanwezig blijft in Brussel om er bij te dragen tot de welvaart, om er mee te werken aan een harmonieus en leefbaar Brussel en aan de verdere opbouw van Brussel als een kosmopolitische hoofdstad die geïntegreerd is in en samenwerkt met haar natuurlijke omgeving.
Robrecht Vermeulen
voorzitter OVV
Joost Rampelberg
voorzitter VKB

* Elfjuli boodschap van het OVV

7 juli 2014

Elf juli boodschap 2014 van het OVV

Op 11 juli viert Vlaanderen viert feest omdat de Vlaamse burgers 712 jaar geleden met succes gestreden hebben voor zelfbeschikkingsrecht en voor het overleven van hun taal en cultuur. Na de overwinning van 1302 volgden nog vele tegenslagen, maar Vlaanderen hield stand en na elke nederlaag volgde een heropstanding. Vlaanderen blijft geloven dat de democratie, de wil van het volk uiteindelijk zal zegevieren.
Vier jaar geleden dachten we dat het Vlaamse volk zijn verlangen naar zelfbeschikking duidelijk en democratisch had uitgesproken. Maar het was niet duidelijk genoeg en Vlaanderen moest opnieuw een vernederende en schadelijke staatshervorming slikken. Zal de democratie nu overwinnen? Of zullen gevestigde ondemocratische machten nogmaals hun wil kunnen opleggen?

Het OVV roept alle Vlaamse verkozenen op om
regeringen te vormen op basis van de wil van de Vlaamse kiezer
overal waar nodig de essentiële Vlaamse rechten te verdedigen en daarbij de eigen partijbelangen opzij te zetten;
de onaantastbaarheid van ons grondgebied te vrijwaren en elke inmenging van de andere Gewesten en Gemeenschappen in Vlaanderen te weren;
eenzijdige voorrechten voor Franstaligen in Vlaanderen af te schaffen;
verder te werken aan de uitbouw van zelfbestuur, met communautarisering van de volledige sociale zekerheid, en van politieke en financiële responsabilisering van Vlaanderen;
enerzijds een gezond financieel beleid te voeren en de gemaakte besparingen te gebruiken om de vele Vlaamse noden in scholen, gehandicaptenzorg, bejaardenzorg, enz. te lenigen en anderzijds de geldtransfers naat het Waals en Brussels Gewest af te bouwen;
eventuele overschotten niet te verkwisten om wanbeheer van anderen te belonen;
onze cultuur en het Nederlandstalige karakter van alle Vlaamse gemeenten te vrijwaren;
de kwaliteit, de uitstraling en het Nederlandstalig karakter van ons onderwijs op elk niveau veilig te stellen.

Namens het Dagelijks Bestuur van het OVV
Robrecht Vermeulen
voorzitter