Statuten van het OVV

Statuten van het OVV
Publicatie: mei 2002
Art. 1. Overlegcentrum, doelstellingen.
§ 1. Het Overlegcentrum is een feitelijke vereniging van Verenigingen. Met “lid” wordt een lid-vereniging bedoeld.
§ 2. Het Overlegcentrum coördineert de Verenigingen van de Vlaamse Beweging en stimuleert hen in hun activiteiten op het vlak van de Vlaamse Beweging, en zorgt voor een gezamenlijk optreden van de leden, waar dit wenselijk is en er een brede consensus kan worden gevonden. Het zoekt naar gezamenlijke standpunten voor aangelegenheden van algemeen Vlaams belang. Bij dit alles onderhoudt het de contacten met politici, media en andere organisaties buitenaf.
Art. 2. Rechtskracht.
Deze statuten vormen een gentleman’s agreement en zijn niet in rechte afdwingbaar.
Art. 3. Lidmaatschap, toetreding, uittreding, uitsluiting
§ 1. Soorten leden
Er zijn twee soorten leden: stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden. Alle leden, zowel stemgerechtigde als niet-stemgerechtigde, kunnen evenwel aan alle werkzaamheden van het OVV deelnemen, mits ze in orde zijn met de betaling van hun bijdrage.
§ 2. Niet-stemgerechtigde leden
Niet-stemgerechtigd lid van het OVV zijn de verenigingen die toetreding hebben gevraagd, aan de grondvoorwaarden onder a) voldoen en op de onder b) genoemde wijze als lid zijn aanvaard.
a) Grondvoorwaarden voor lidmaatschap
Om als lid toe te treden tot het OVV moet een vereniging aanvaarden: – het beginsel van een democratische rechtsstaat (wat niet uitsluit dat men geweldloos voor de wijziging van bestaande wetten of Grondwet mag ijveren); – zich loyaal op te stellen tegenover de door het Algemeen Bestuur aangenomen standpunten van het OVV.
Behoudens bijzondere redenen, omvat het OVV enkel verenigingen met een nationale werking.
b) Procedure voor aanvaarding
Het verzoek tot toetreding wordt besproken door het Dagelijks Bestuur, die dit agendeert op de vergadering van het Algemeen Bestuur en daarbij advies uitbrengt. Is er geen eensgezindheid in het Dagelijks Bestuur, dan is het advies negatief. De toetreding dient door het Algemeen Bestuur bij tweederde meerderheid te worden goedgekeurd.
§ 3. Stemgerechtigde leden
Stemgerechtigde leden zijn de leden die niet alleen aan de voorwaarden van § 2 voldoen, maar ook:
a) de als “basisteksten” gekwalificeerde teksten onderschreven hebben.
Deze basisteksten zijn, behoudens wijziging van deze lijst met een tweederde meerderheid door het Algemeen Bestuur:
– het memorandum “Sociale zekerheid: een bevoegdheid van Vlaanderen en Wallonië”;
– het memorandum “Vlaanderen, Staat in Europa”;
– het memorandum “Brussel, hoofdstad van Vlaanderen”.
Een tekst kan enkel als basistekst worden gekwalificeerd indien hij de onmiddellijke actualiteit overstijgt.
en b) zich engageren tot een regelmatige deelname aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en andere activiteiten van het OVV waartoe het Algemeen Bestuur heeft beslist.
§ 4. Uittreding
Elk lid kan uit de vereniging treden door een schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter, die gevolg heeft vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand, tenzij een latere datum wordt opgegeven.
De bijdrage voor het lopende jaar blijft evenwel in elk geval verschuldigd.
Uittredende leden hebben geen recht op een aandeel in de tegoeden van het OVV.
Art. 4. Organen.
De organen van het OVV zijn:
a) het algemeen bestuur
b) het dagelijks bestuur
c) de voorzitter
d) de werkgroepen en/of aktiekomitees
Art. 5. Het algemeen bestuur
§ 1. Samenstelling
Alle leden kunnen deelnemen aan de discussie, ook indien ze geen stemrecht hebben. De voorzitter kan buitenstaanders uitnodigen om zonder stemrecht deel te nemen aan de vergaderingen.
§ 2. Bijeenroeping
Het Algemeen bestuur wordt in beginsel om de twee maanden bijeengeroepen door de voorzitter of een door hem aangeduid lid van het Dagelijks Bestuur.
§ 3. Vertegenwoordiging
Iedere lid-vereniging wordt vertegenwoordigd door één of meer afgevaardigden die deel uitmaken van het hoogste orgaan van de vereniging en erdoor worden gemandateerd.
De uitnodigingen worden verzonden aan de door de vereniging opgegeven afgevaardigden, met een maximum van 3. Zij kunnen zich laten vervangen door een ander bestuurslid van hun vereniging.
§ 4. Bevoegdheid:
Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van het OVV. Het heeft alle bevoegdheden die niet aan het Dagelijks Bestuur zijn toegekend.
§ 5. Agenda en behandeling
De agenda omvat alle punten die door een lid van het Dagelijks Bestuur of een lid-vereniging tijdig (d.i. minstens een week tevoren) zijn meegedeeld aan de Voorzitter of de persoon die door hem met het opmaken van de agenda is belast. De Voorzitter leidt de vergadering en bepaalt de orde.
Art. 6. Stemmingen in het Algemeen Bestuur
§ 1. Geen persoon kan op een vergadering van het algemeen bestuur met méér dan één stem aan een stemming deelnemen.
§ 2. Het aantal stemmen per lid-vereniging wordt als volgt bepaald:
a) elke vereniging die stemgerechtigd lid is heeft minstens één stem;
b) verenigingen die meer dan 1000 leden tellen of zelf in het voorafgaande jaar een Vlaamse-Beweging-activiteit hebben georganiseerd met minstens 1000 aanwezigen, hebben een bijkomende stem, die door een bijkomende aanwezige kan worden uitgeoefend.
c) verenigingen die meer dan 10.000 leden tellen of zelf in het voorafgaande jaar een Vlaamse-Beweging-activiteit hebben georganiseerd met minstens 10.000 aanwezigen, hebben een tweede bijkomende stem, die door een tweede bijkomende aanwezige kan worden uitgeoefend.
De peildatum voor deze maatstaf is 1 januari van het desbetreffende jaar.
Om een tweede en mogelijks derde stem te hebben dient een vereniging voor de eerste vergadering van het kalenderjaar mee te delen op welke wijze zij aan de voorwaarden daartoe beantwoordt.
Art. 7. Gewone en bijzondere meerderheden in het Algemeen Bestuur.
§ 1. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in § 2.
§ 2. Evenwel is er een tweederde meerderheid vereist voor de wijziging van de statuten (inbegrepen het kwalificeren van een tekst als basistekst) en van een als basistekst gekwalificeerde tekst. Deze stemmingen kunnen slechts plaatsvinden indien zij ofwel op de vorige vergadering waren beslist, ofwel zijn opgenomen in een agenda die minstens 14 dagen voordien werd verzonden.
§ 3. Voor de bepaling van de meerderheden worden onthoudingen niet meegerekend. Een tweederde meerderheid wordt bereikt wanneer het aantal ja-stemmen minstens het dubbele bedraagt van het aantal neen-stemmen.
§ 4. Voor zover zij stemgerechtigd lid zijn, kunnen volgende verenigingen bezwaar aantekenen bij elke beslissing van het Algemeen Bestuur: Algemeen Nederlands Zangverbond, Davidsfonds, Ijzerbedevaartkomitee, Verbond der Vlaamse Academici, VTB-VAB, Vlaamse Volksbeweging, Vlaams Komitee Brussel, Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel, Willemsfonds*, Vermeylenfonds*.
Wordt een dergelijk bezwaar aangetekend, dan is de beslissing niet goedgekeurd. Is afgezien van het bezwaar de vereiste meerderheid wel bereikt, dan wordt het punt op de daaropvolgende vergadering opnieuw geagendeerd. Volhardt de Vereniging die bezwaar heeft aangetekend op dat ogenblik in dat bezwaar, dan dient zij dit te motiveren. De beslissing geldt desondanks toch als goedgekeurd indien een tweederde meerderheid beslist dat het bezwaar onvoldoende gegrond is en het voldoende opportuun is de beslissing te nemen. Daarbij wordt in acht genomen dat het OVV slechts optreedt als er een brede consensus is, en dit over de ideologische of filosofische grenzen heen.
(*) Het Willemsfonds en het Vermeylenfonds maken geen deel meer uit van het OVV. Zij worden in de opsomming vermeld, omdat het OVV oordeelt dat zij om historische redenen van hetzelfde voorrecht kunnen genieten als de andere genoemde verenigingen, mits zij terug toetreden en aan dezelfde voorwaarden voldoen.
Art. 8. Formele standpunten van het OVV.
§ 1. Een verklaring geldt slechts als een formeel standpunt van het OVV onder de volgende voorwaarden:
1° de bespreking van de ontwerptekst staat op de agenda van een vergadering van het Algemeen Bestuur;
2° het Algemeen Bestuur beslist de ontwerptekst – al dan niet geamendeerd – aan de verenigingen voor te leggen;
3° De tekst wordt goedgekeurd op een latere vergadering van het Algemeen Bestuur, die niet eerder dan 4 weken na de voornoemde vergadering kan plaatsvinden, en mits de door de voornoemde vergadering gebeurlijk aanvaarde amendementen minstens 14 dagen op voorhand aan de stemgerechtigde leden is meegedeeld.
§ 2. Formele standpunten worden gepubliceerd door de voorzitter. Bij de publicatie van een goedgekeurde tekst worden enkel de namen vermeld van die leden (stemgerechtigde dan wel niet-stemgerechtigde leden) die schriftelijk hun goedkeuring aan de voorzitter of de door hem aangewezen persoon hebben meegedeeld.
§ 3. Teksten die de actualiteit overstijgen worden grondig voorbereid, in beginsel in een algemene of bijzondere werkgroep.
Art. 9. De voorzitter en het Dagelijks Bestuur
§ 1. Voorzitter
De voorzitter wordt ten persoonlijke titel verkozen door het Algemeen Bestuur. De verkiezing wordt voorbereid door de uittredende voorzitter. Is deze opnieuw kandidaat, wordt ze voorbereid door de laatste oud-voorzitter.
De voorzitter wordt verkozen voor een termijn van 2 jaar. Niemand kan gedurende méér dan 4 opeenvolgende jaren voorzitter zijn.
Wanneer de voorzitter verhinderd of afwezig is, wordt hij (zij) vervangen door de ondervoorzitter, en bij diens verhindering of afwezigheid door een ander lid van het Dagelijks Bestuur.
§ 2. Pro-voorzitter
Na de verkiezing van de voorzitter beslist het Algemeen bestuur of de pro-voorzitter al dan niet deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur.
§ 3. Verkiezing ondervoorzitter
De ondervoorzitter wordt op dezelfde wijze verkozen als de voorzitter.
§ 4. Verdere samenstelling Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur bestaat naast de voorzitter, ondervoorzitter en, in voorkomend geval, de pro-voorzitter uit:
– een secretaris-generaal,
– een penningmeester, en
– een tot vier andere leden, met een specifieke opdracht, zoals het leiden of organiseren van de studiedienst, de actie, de interne communicatie met de verenigingen of de lobbying.
Zij dienen deel uit te maken van een lid-vereniging, maar oefenen hun opdracht uit ten persoonlijke titel.
Na zijn (haar) verkiezing doet de voorzitter een voorstel tot samenstelling van het Dagelijks Bestuur, dat aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. Dit beslist bij tweederde meerderheid of het daarmee instemt.
Wordt het voorstel niet goedgekeurd, dan worden de leden van het Dagelijks Bestuur afzonderlijk verkozen bij gewone meerderheid. Kandidaten kunnen dan door alle stemgerechtigde leden van het Algemeen bestuur worden voorgedragen, zowel uit de leden van de eigen vereniging als uit die van een andere lid-vereniging.
Ze worden verkozen voor een termijn van 2 jaar, die hernieuwbaar is.
§ 5. Werking en Bevoegdheid
Het Dagelijks Bestuur vergadert telkens het dit nodig acht, doch in beginsel minstens één maal per maand. Behoudens in die aangelegenheden die door het Dagelijks Bestuur aan een lid zijn gedelegeerd, beslist het Dagelijks Bestuur bij eenparigheid van de aanwezige leden.
Het bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor, voert de beslissingen van het Algemeen Bestuur uit, leidt het Overlegcentrum tussen de vergaderingen van het Algemeen Bestuur in, zorgt voor de coördinatie tussen de leden, coördineert de werkzaamheden van de werkgroepen, past de formele standpunten van het OVV toe op de actualiteit, en onderhoudt de contacten met politici, media en andere organisaties buitenaf. Het legt daarover verantwoording af bij het Algemeen Bestuur.
Art. 10. De werkgroepen en aktiekomitees
§ 1. Bij de oprichting of heractivering van een werkgroep of actiecomité bepaalt het Algemeen Bestuur de samenstelling van de werkgroep en de krijtlijnen waarbinnen de werkgroep handelt. Werkgroepen brengen regelmatig verslag uit aan het Algemeen Bestuur.
§ 2. Werkgroepen nemen geen standpunten in naar buiten uit. Een uitzondering kan worden gemaakt voor actiecomités die daartoe mandaat krijgen van het Algemeen Bestuur binnen duidelijk aangegeven grenzen en steeds op grond van door een door het Algemeen Bestuur goedgekeurd standpunt van het OVV. Om verwarring te vermijden zal de OVV-voorzitter niet tegelijk voorzitter zijn van een dergelijk actiecomité.
§ 3. De lid-verenigingen zorgen er voor dat er geen verwarring ontstaat tussen werkgroepen die zij afzonderlijk of met meerdere oprichten, en het OVV zelf.
Art. 11. Bijdrage.
De geldelijke bijdrage wordt jaarlijks bepaald door het Algemeen Bestuur, en kan variëren naargelang van de grootte van de vereniging en/of de functies die haar vertegenwoordigers in het Overlegcentrum uitoefenen. De bijdrage van een niet-stemgerechtigd lid is minstens even groot als de minimumbijdrage voor een stemgerechtigd lid.
Art. 12. Communicatiemogelijkheden.
Onder schriftelijk worden in deze statuten ook mededelingen per telefax of elektronische post begrepen.
Statuten zoals laatst gewijzigd op het Algemeen Bestuur van mei 2002.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s